Právo odstoupit od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Konečným spotřebitelům se rozumí fyzická osoba, která jedná s cílem nespadají k jeho obchodům, podnikání nebo povolání.

1.1. Právo na odstoupení od smlouvy

I na Vás jako konečného spotřebitele se vztahuje zákonné právo odstoupit od smlouvy do 14 (kalendářních) dnů, bez udání jakéhokoliv důvodu. Naše společnost se však rozhodla prodloužit tuto lhůtu na 30 dní.
Délka lhůty pro odstoupení od smlouvy začíná platit:

- v případě, že jste Vy nebo Vámi zmocněná třetí osoba, která není právnickou osobou, převzali do vlastnictví objednané zboží, které jste Vy objednali v rámci jedné objednávky a spolu Vám byl doručen;

- v případě, že jste Vy nebo Vámi zmocněná třetí osoba, která není právnickou osobou, převzali do vlastnictví objednané zboží, které jste Vy objednali v rámci jedné objednávky a její části Vám byly každá zvlášť doručeny;

- v případě, že jste Vy nebo Vámi zmocněná třetí osoba, která není právnickou osobou, převzali do vlastnictví poslední část zásilky nebo poslední kus, v případě, že jste objednávali jeden kus a tento byl zaslán po částech nebo po jednotlivých kusech;

V případě, že Vy jako kupující chcete odstoupit od smlouvy musíte tak učinit písemnou formou nebo na jiném trvanlivém nosiči. (HT Trade Service GmbH & Co. KG, Eversburger Str. 32, 49090 Osnabrück, Telefon: + 49-541-201936-20, e-mail: [email protected]) Toto prohlášení musí být jednoznačné a může být zaslány v listové zásilce nebo elektronicky. Můžete použít přiložený formulář, ale jeho použití není povinné, Vaše odstoupení od smlouvy jsme ochoten přijmout i v jiné písemné formě.

1.2. Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě, že jste odstoupili od smlouvy provozovatel Vám vrátí všechny odeslané platby okamžitě, ale nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.
Pro vrácení plateb použije provozovatel tentýž způsob, jakým byla uhrazena původní objednávka, pokud se provozovatel s kupujícím nedohodl jinak. Platby jsou vráceny v plné výši bez jakýchkoliv srážek.

Provozovatel však není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu bylo zboží doručeno, pokud se jedná o zboží, které je možné vzhledem k jeho povaze zaslat přepravní společností nebo poštou, nebo dokud spotřebitel neprokáže jeho zaslání prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve .
Provozovatel nezajišťuje přepravu vráceného zboží.

Zboží, které je možné vzhledem k jeho povaze zaslat běžnou přepravní společností nebo poštou, je kupující v každém případě povinen zaslat zpět nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy provozovateli.

Náklady na vrácení zboží, které je možné zaslat běžnou přepravní společností nebo poštou nese kupující. Náklady na vrácení zboží, které je nemožné zaslat běžnou přepravní společností nebo poštou nese provozovatel.

V případě poškození zboží odpovídá kupující za tyto škody pouze v případě, že tato škoda byla jednoznačně způsobena jeho jednáním.

1.3. Omezení při odstoupení od smlouvy

Kupující nemůže uplatnit právo na odstoupení od smlouvy:

- v takovém případě, kdy si objedná zboží zhotovené na zakázku nebo podle jeho výslovných požadavků,
- pokud se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze;
- pokud se jedná o prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit;
- pokud se jedná o periodický tisk nebo knihu dodávanou v ochranném obalu, kromě předplatného na odběr tisku.

Právo na odstoupení od smlouvy není možné při smlouvě, jejímž předmětem byl:

- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;
- prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím;
- prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil.

_________________________________________________________________________________________________________

V případě, že chcete využít své právo na odstoupení od smlouvy, můžete použít následující formulář. Vyplňte ho a zašlete na některý z kontaktů H.T. Trade Service GmbH & Co. KG. (Eversburger Str. 32, 49090 Osnabrück, Fax: 0541-977657-00, E-Mail: [email protected])

Já níže podepsaný ... ..............................................., tímto dne ................ odstupuji od smlouvy mezi mnou a HT Trade Service GmbH & Co., jejímž předmětem byl následující produkt: ...................................................................................... (název produktu)
Objednaný dne: ............................... / dodaný dne: ........................................
Jméno kupujícího: .........................................................................................
Dodací adresa: ..............................................................................................
Podpis: ................................... (pouze v případě listové zásilky)
Datum: ...................................

_________________________________________________________________________________________________________

Zboží zašlete na adresu:

H.T. TRADE SERVICE GmbH & Co. KG
49090 Osnabrück, Eversburger Str. 32
Germany

Do balíku vložte vyplněný následující formulář - stáhnout formulář ZDE.

Treten Sie der Premiumxl Community bei: